פנינים יקרות מספר חסידים

 • אם הביא אדם את עצמו לידי חשד, ימחל לכל החושדים, כי הוא גרם.
 • בברית עולם. מה שכתוב בספר חסידים שאביו שמחל על כבודו מחול בדיני אדם ולא בדיני שמים, זהו בדברים קשים אך דברים קלים מחול גם בשמים.
 • מצוה שיש בה כפיית היצר, שווה יותר ממאה בלי כפייתו.
 • יתחנן אדם על זרעו (ורווק על עצמו) לזיווג שיש בו שלושה דברים, יראת שמים, תורה, וגמילות חסדים.

 

 • כשלחלוחית שכבת זרע עליו, לא יתכן להזכיר שום דבר שבקדושה.
 • כשתאמר דברי בקשות, אמור בלשון תחנונים.
 • יתפלל בניגון הנעים לו, שיביאנו לאהבה ושמחה.
 • לימוד היראה גדול מן הכל.
 • חיכוך לזמן קצר הבא בגופו של אדם, האבר שבא עליו, רומז לעתיד שקשור באותו אבר.
 • המנצח חברו בעולם הזה, נמסר בידי המנוצח לעתיד לבוא.

 

 • חטא פעם אחת, נפרעים ממנו ד' דורות, פעם שניה, ח' דורות.
 • בברית עולם. מה שכתוב עבירה מכבה מצוה, זהו לפי שעה ולא לחלוטין.
 • על שכבת זרע לבטלה בעבירה, ישב במי קרח ולא יטייל, שמביא הדבר להרהורי נשים.
 • לא מועילים המעשים בשביל המת אלא אם כן ציוה לעשותם בחייו.

 

 • החוטא ימנע רחיצות, חוץ מרחיצת מצוה.
 • נעיצת גודלי הרגלים בארץ וסמיכה עליהם, מבטלת הרהורי נשים.
 • טיול בחוץ (בלי חשש פריצות כמובן) ודיבור עם אנשים, מבטלים הרהורי נשים.
 • אם באה לו מצוה שלא בכוונה, ישמח, ויברך להשם יתברך שזימנה לו.
 • ג' פנים אסור לראות, פני עבודה זרה, פני אשה, פני רשע, ומשום פקוח נפש מותר, ולא להנאתו.
 • אסור לראות שום אדם אם יתבייש ממך כשתראנו.
 • אל יקבל אדם בביתו נשים, פן יהרהר אחריהן.
 • אל ישב אדם במקום שאוכלים, כשיש להם בושת בכך.
 • העניו נודע בשעת כעסו.

 

 • יש שחי רק משום שאחרים נהנים ממנו.
 • אם יש לו תלמיד רע, יגרשו לתקנת האחרים, ובזה לא שייך ימין מקרבת.
 • הממיר דתו מכנין לו שם, כגון אברהם שמו, יקראוהו אֶפְרַם.
 • ימנע אדם משאלות חלום, כגון איזה אישה יקח, ואין טוב אלא להתפלל להשם יתברך.
 • לעולם לא יעשו ערלים רעה לישראל, אלא אם כן עשו ישראל תחילה רעה בינם לבין עצמם.

 

 • אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע שהוסיף דקדוקים שלא מפורשים בתורה, יותר מחברו.
 • חסידים לוקים על שלא מבקשים על אחרים שלא ילקו, או מפני שמתחברים לרשעים או דרים עמהם.
 • אין צועקים ליד גוסס בשעת יציאת הנשמה, שלא תחזור הנשמה ויסבול יותר יסורים.
 • הרואה חלום או רוח או מזיק, לא יוציא דבר מפיו עד שיגע באש, ולא יספר לאף אדם, ובזה לא ינזק.
 • אדם שמתו בנו או בתו ר"ל, לא ינשקם במותם, כי מקצר ימי בניו הנשארים.
 • הלוקח אישה, יבדוק באמה, כי רוב בנות אחר האם, שאם מפלת נפלים כך תהיה ביתה ח"ו.
 • צריך טבילה למתפלל.
 • לא יאמר בתפילתו שקר על עצמו, כגון "תשים דמעותינו בנאדך", והוא לא בכה.

 

 • ישבח להקדוש ברוך הוא בדבר האמיתי, ולא בשאינו מצוי, כגון "ה' עושה משמים ארץ" וכד'.
 • האומר ברכות בלחש, גוזל המצוות, עניית אמן.
 • מסכת שלא כל כך נלמדת, למד אותה אתה, כגון מועד קטן, וכמו כן בפרק, כגון מי שמתו, והתפלל שלא תנזק, ולמד בחשאי, ואל תדקדק בלימוד.
 • מצוה לרנן שבחות בשבת.

 

 • מי שספר תורה בידו (א"ה. וה"ה שאר ספרים), לא יראה כעסו להכות בספר.
 • בדפים חלקים שבסוף הספר, לא יכתוב דבר שאינו לצורך, כגון סיימתי בתאריך פלוני.
 • המעתיק מן הספר יוציא בפיו, והשדים מברכים אותו, ויזכור הנכתב.
 • אל תלמֵד שניים המתנצחים זה עם זה.
 • לראות אם חפץ השם יתברך בלימודו, יראה אם אין לו טרדות המזדמנות, ובכך יכול להגדיל תורה.

 

 • אדם שתחפוץ לדעתו, ראה במה דיבורו תדיר.
 • כסיל המקנטר בדברי תורה, לא יענה לו.
 • דברי אגדה תמוהים אין אומרים לא לעמי הארץ ולא לקטנים.
 • שאל לרבו ולא ידע להשיבו, לא ישאל חכם אחר בפניו.
 • לא תסיג גבול וכו', לא יאמר ניגון של תורה בנביאים וכתובים, או להפך.

 

 • בתחילה ילמד את הילד שהבורא בשמים, וכשיגדל מעט, ילמדוֹ שיש גן עדן וגיהנם.
 • שאינו יודע להשיב בכל מקום שישאלוהו, אינו ראוי לשבת בסנהדרין וראש ישיבה.
 • העוסק בתורה תדיר, שולח הקדוש ברוך הוא מלאכיו לתת לו צרכיו.
 • אל ישאל את האורח דברי תורה אלא אם כן יודע בו שיודע לענות, בכדי שלא יתבייש.
 • עומק התורה לא ילמד לאשה, אך פסקי הלכות מלמד.

 

 • טוב מעט שבחים לאט, מהרבה שבחים וימהר.
 • הנשאר אצל מארחו בלא הכרח ואינו חושש על הוצאותיו, עתיד ליתן על כך את הדין.
 • האוכל אצל צר עין שבוש לגרשו, זהו גזל גמור בדין שמים.
 • אם יש איזה תועלת שידעו שהוא תלמיד חכם, לא יאמר מי הוא, אלא ידבר דברי תורה ויבינו.
 • אם אביו ואמו מצטערים בתעניותיו, לא יתענה.
 • אם אין הבן מסתדר עם אביו או עם רבו, וכן אם הם לא מסתדרים איתו, וניסו ולא הצליחו, מוטב שיפרדו.
 • יש שלא עזבוהו משמים לחטוא, מפני שעתיד לגלות טעמי תורה, ויש משום שעתיד לזכות הרבים.
 • בברית עולם. המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, והיינו דוקא שוגג, אך מזיד יתכן, משום שעדיין בחירי הוא.

 

 • אורך ימים האמור בתורה ובכיבוד אב ואם, הוא לעולם הבא.
 • שני צדיקים או חכמים שבאו לעיר ומכבדים אחד מהם, יכבד הוא לשני, שלא יקנא.
 • וכן תלמיד חכם שבא לעיר, רב העיר יכבדו.
 • אדם ירא שמים שלומדים ממנו אנשים, אף שלא דיבר עמהם, נקרא מזכה הרבים.
 • עושה לשמה, נחשב יותר מאלף שלא לשמה.

 

 • יש עניין שלא יכתוב המחבר שמו בספרו, כדי שלא יהנה מן הכבוד, ויפגום שכרו לעתיד לבוא.
 • ברית עולם שם. שמוכח מכאן שאין צריך לומר שם האומר, בכדי שתהיינה שפתותיו דובבות.
 • לא ילך לבית הכנסת עד שישפשף בשר שבו שכבת זרע.
 • הזיווגים הם מאת הבורא יתברך, לפי דעתו של אדם.
 • הקדוש ברוך הוא מסדר זיווגים, ואין צורך להשתדלות בכך.
 • פעמים שאין הצדיק מקבל רצונו, כי אין השם יתברך רוצה שתהיה שמחתו שלמה בעולם הזה.
 • כל מצוה המביאה לידי עבירה, כגון ללכת אל בית חתנים ושם פריצות, לא ילך.
 • הצדיקים שוקלים בויתרון, ונותנים משלהם.
 • הפותר חלום ליהודי שיחטא, כאילו החטיאו.
 • חלום הבא באחרונה, מתקיים בתחילה, והראשון, מאוחר יותר.

 

 • הרואה רע על חבירו בחלום, יתענה הוא, שהרי לא הראו לחברו כי נזוף הוא, אלא לו הראו, ואם לא יתענה, יאמר לחברו שיתענה.
 • הנוטה למות, ידברו עמו דברי תורה, שתצא נפשו מתוך דברי תורה.
 • יש הנאה למתים כשהולכים על קבריהם ומבקשים טובה על נשמתם, וגם הם יתפללו עליו (על החי).

 

 • גם לנשמות יש ספרים ערוכים על השלחן, כמו שהיו רגילין ללמוד בחייהם.
 • יש מקומות שאין קורין לוולד על שם החי, אלא אחר שמת.
 • כל דבר שאירע שלוש פעמים, אף על פי שאין ניחוש, יש סימן.
 • לא יאמר לחברו תלך ותמיר, כי מסוכן שיתקיים וימיר ח"ו.
 • במקום אחד היו רגילים לקלל אשה את חברתה ואיש את בר מחלוקתו, ונשתמדו בניהם ר"ל.
 • יש להתפלל שלא יענש חבירו על ידו.
 • שם בברית עולם. שאף על פי שאסור לפתוח פה לשטן ולומר חייב אני לשמים וכד', אם מוכח שכוונתו להזכיר רחמי שמים מותר.
 • יזהר מלגנות בהכללה, כי שמא יש צדיק ביניהם.

 

 • פעמים שאשה לא נפקדת, כי גלוי וידוע לפניו יתברך שיהיו בניה רשעים.
 • אם אמר לו החכם והחסיד לא לעשות ועשה, אף שנתכוין לטובה יענש, כמו בחטא המעפילים.
 • אין לו לאדם לעשות דבר מיוחד לזכרו, שכל העושה זֵכר לא יהיה זֵכר.
 • מי שמשודכתו ומשפחתה הביעו דעתם שאין רוצים בו, יפנה מיד להצעה אחרת.

 

 • מי שעלולה אשתו לתובעו בפה, יקדים הוא לרצותה לתשמיש, שאם תקדים היא, לא יהיו בניו טובים.
 • אין לומר כיצד אוליד בנים והרי אין לי לפרנסם, כי זה ממחוסרי אמנה, אלא יבטח בהשם יתברך.
 • לא יחתום שמו בתואר כבוד, כגון הרב פלוני או בן הרב פלוני.
 • בכדי ללמד לאחרים, מותר לומר כך אני עושה, או כך אבי עושה, ואין בזה משום יוהרא.
 • היותר צדיק וחכם, יותר יסתפק אם יהיה בן העולם הבא.
 • "והיה ברכה", יעסוק אדם שיברכוהו.
 • פעמים שמועיל לצדיק כשמייסר עצמו, ומותר לעשות כן אף אם מתבטל מדברי תורה.
 • אף ביסורים של אהבה, אם מתבטל על ידי כך מתורה ותפילה, יבקש שיסתלקו מאיתו.
 • עדיפה היא מצוה אחת כהלכתה, מאשר מצוות רבות שלא כהלכתן.
 • נגזר על האדם כמה ספרים יחבר.

 

 • מי שנתגלה לו חידוש בתורה ואינו כותבו, כאילו גוזל, שלא גילו לו כי אם על מנת שיכתוב.
 • פעמים שבאים יסורים על האדם, על שלא התפלל על בני אדם.
 • פעמים שבאים יסורים על האדם, על מנת שיפסיק מלהתפלל על דבר שלא יקבל.
 • לא יוציא אדם דבר מתוך פיו אלא אם כן יודע שרצון השם יתברך בו.

 

 • כשמסיר מלבו דברי תורה שבאו במחשבתו בשעת התפלה, תחת זה יזכור כמה וכמה אחרים.
 • יחשוב בהקדוש ברוך הוא בכל עת, מה לעשות וממה להמנע.
 • המקבל מחברו טובה, עלול ללקות בעוונותיו של הנותן.
 • יהא אדם רגיל להתפלל שלא יחטא ולא יחטאו אחרים ולא בניו, ושיכפר השם יתברך חטאיו.
 • מוטב לאדם להדחות מפני חברו, ולא חברו מפניו.
 • פעמים שאדם לא נענה בתפילתו, מפני שלא העלה על דעתו צערו של חברו.
 • צדיק שפירש דברי ספר מסוים, כשייפטר מן העולם, יצא בעל אותו ספר לקראתו, ויקבלו בסבר פנים יפות, וימליץ טוב בעדו, וכן להפך באם עסק לסתור דברי ספר חברו.
 • כשאביו ואמו דואגים לו, מצוה להודיע להם בדרך כלשהי ששלומו טוב.
 • הרב שאינו רוצה שישמשוהו, המשמשו חוטא.

 

 • אחד עשה שלא לשמה והעמיד תלמידים הרבה או כתב כמה ספרים, ואחר לא עלתה בידו כך, אך למד לשמה, זה עדיף.
 • לעולם הבא יהיו רק עושים מאהבה, מה שאין כן בגן עדן.
 • המתגאה ישים על לבו כי הלא לבסוף הכל נשכח, וכבר היו חכמים גדולים וכו'.

 

 • הטובות והכבוד שמגיעים לצדיקים בעולם הזה, אינו מנכה להם משכרם בעולם הבא.
 • התפילה על נפטר רשע אינה מועלת כלום, לכן אין צריך להתפלל עליו שיזכה עם צדיקים.
 • עשיית רצון השם יתברך עצמה מכפרת עוון.
 • יש הנענש במיתה ר"ל, על ששינה מנהג ראשונים.
 • יש לוקה על שמחה במפלת חברו, וכן על צער במפלת רשעים אכזרים.
 • כשתבוא שמחה או טובה לצדיק, מצוה לשמוח.
 • המתפלל טרם שעשה תשובה, אין תפלתו נשמעת.
 • גם אשה לא תשמע קול איש, ומכל שהאיש מוזהר האשה מוזהרת.
 • פת שחרית מבטלת דברים רעים ורוח רעה, ומוסיף חכמה.
 • בעל תשובה לא ילבש בגדי חמודות.
 • ביום שבו מוסף וגם איסור מלאכה, יכבדו בבגדים.
 • אין מגלים סוד לנשים.

 

 • אם כאשר ישתוק האדם, יעשו אנשים שלא כהוגן, יוכיחם אף אם יחשדוהו מדיבוריו.
 • סימן לכך שמלאכי השרת מסנגרים על האדם, כאשר הוא גם כן מלמד זכות על אחרים.
 • המדבר לשם גאוה, באותו דבר ייכשל (שיינטל ממנו וכד').
 • מי שמום נמצא בחברו, לא יזכיר זאת בפניו בשום אופן ובשום הקשר.

 

 • פותח פה לשטן, הוא אפילו אם אומר על תנאי, כגון אם אעשה כך יקרה דבר רע.
 • המדבר לחברו, יכנה, כגון שיאמר בסיפור דבריו "ואמר לו ארור הוא" ולא "ארור אתה".

 

סגור לתגובות.