אעירה שחר

אעירה שחר

 

ראוי מאוד לכל ירא שמים לקום בעוד לילה לתת טרף לנפשו, ואם יוכל לקום מעט לפני חצות, על מנת שיהא ער בנקודת חצות, אשריו ואשרי חלקו, ואם לאו – המקדים והזריז הרי זה משובח, ולפחות יקום מעט לפני עלות השחר, שיספיק לומר תיקון חצות וללמוד מעט.

 

וצריך להתגבר מאוד בַקימה, שאף אם עייף מעט ומרגיש כי חלש הוא, יחשוב כי השם יתברך נותן לעיי'ף כח, ויתן בלבו כי רק בשלבי הקימה הראשוניים קשה, אך לאחר מכן, לאחר נטילת ידים ורחיצת פנים, הכל חלף הלך לו.

 

ולא יאמר אשן עוד קמעא, כי מצוי מאוד שנרדם הלאה באונס שינה, והיא עצה ידועה של היצר הרע, המביא לכך כל מיני טענות של הבל וראיות של שקר, ואמרי אינשי כי על כך נאמר "רבות מחשבות בלב איש", אם לקום כעת או לא, ולעומת זאת "עצת ה' היא – תקום"!

 

ויזדרז בקימתו כדי שלא יגבר היצר, ומובא ("ספר המדות" עצלות, ב) "זריזות מסירה את השינה ומחיה את המוחין", ואמנם בשלב הראשון של הקימה ממטתו אסור לקפוץ ולמהר, כי הדבר מסוכן (גיטין ע.), אך לאחר מכן יזדרז. ואם לא השלים את שעות שנתו הנצרכות לו – ישלים לאחר סדר הלילה, ויותר טוב רק לאחר תפלת שחרית.

 

ומיד כשיפקח עיניו, קודם שיקום ממטתו, יחשוב כי השם יתברך ניצב עליו ומחכה לעבודתו, ויאמר "מודה אני" בכוונה, ויקבל על עצמו במחשבה שהיום יעבוד את השם יתברך ביֵתר שאת.

 

ובשמחה וזריזות יקום לנטילת ידים ליד המטה, ויברך בכוונה "על נטילת ידים" (כשאינו מרגיש שנצרך לנקביו, והוא אחר חצות, כי לפני חצות, מחלוקת היא אם לברך על נטילת ידים או לא, וכל אחד ישאל ויברר את דעת רבו).

שויתי ה' לנגדי

בטרם כל, ידע לפני מי הוא עומד ועובד, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, ממלא וסובב כל עלמין, ואין שום מציאות מבלעדיו יתברך כלל, צופה ומשגיח, עין רואה, אוזן שומעת, וכל המעשים בספר נכתבים, אוהב אותנו ומצפה לעבודתנו אותו ושמח בה יותר מעבודת המלאכים (ור' בספר "שיח שרפי קודש" ח"ו סי' רעו).

 

ובמחשבה זו ילך כל היום, בכל זמן אפשרי, ובכן יהא השם יתברך בעזרו, וכמו שנאמר (תהלים כה) "עינַי תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי", ונאמר (משלי ג) "בכל דרכיך דעהו, והוא יישר ארחותיך".

 

וכן יחשוב ויזכור תמיד, כי העולם הזה הבל הוא ודמיון הוא, והכל כאן תעלומה אחת גדולה של השם יתברך המסתתר בשפריר חביון, ואין שום מציאות בעולם הזה כלל, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, מלאכים טובים ורעים סביבנו כל היום לשכר ולעונש, ולא ניתנה רשות לעין לראות ולאוזן לשמוע.

 

והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בפלאי פלאים, והכל כבר צפוי מראש, ואנשים חיים בדמיון, וחושבים כאילו הם המתכננים העושים והפועלים, לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, והכל לפי רוב המעשה

סגור לתגובות.