מקוה

מקוה אשרי מי שהולך למקוה מדי יום ביומו לפני תפילת שחרית, לטבול גופו ונשמתו ולטהרם לעבודת השם יתברך. ומוטב להשתדל בזה ביותר על אף מניעות שונות, כי הוא עניין גדול, רם ונישא, ומסייע מאוד בעבודת השם יתברך. ואם לא הספיק לפני התפילה, ילך לאחריה. ויזהר בהיותו במקוה שלא לראות ערוַת חבירו ובשרו כלל, כי גם … Read moreמקוה

תלמוד תורה

תלמוד תורה אשרי המתמיד בעסק תורתנו הקדושה, עדות נאמנה, חמדה גנוזה, אשר עליונים ותחתונים משתעשעים עמה בכל יום, ככתוב (משלי ח) “ואהיה שעשועים יום יום”. ויאמר ה”יהי רצון” שקודם הלימוד (“שלא יארע” כו’), ומצאנו נוסח נוסף, ונראה בס”ד כי חשוב מאוד לאמרו לאחר הנוסח הרגיל. וכך הלשון אומרת: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, לאקמא … Read moreתלמוד תורה

תקון חצות

תקון חצות   אשרי ואשרי מי שיוכל לערוך תקון חצות בכל לילה במקום שלא רואים אותו אנשים, כדי שיהא נקי יותר מפניות וחוסר כוונה, ויתגבר אז במחשבות על הגלות, החורבן, צער השכינה כביכול, ואיך שעם ישראל סבלו מאז ועד עתה – מחמת הסתר הפנים.   אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, ומה לו לאב … Read moreתקון חצות

אעירה שחר

אעירה שחר   ראוי מאוד לכל ירא שמים לקום בעוד לילה לתת טרף לנפשו, ואם יוכל לקום מעט לפני חצות, על מנת שיהא ער בנקודת חצות, אשריו ואשרי חלקו, ואם לאו – המקדים והזריז הרי זה משובח, ולפחות יקום מעט לפני עלות השחר, שיספיק לומר תיקון חצות וללמוד מעט.   וצריך להתגבר מאוד בַקימה, שאף … Read moreאעירה שחר

פרק האיש מתקדש

פרק האיש מתקדש   יומו של היהודי מתחיל כידוע מן הלילה שלפניו, וכמו שנאמר (בראשית א) “ויהי ערב ויהי בוקר”, קודם ערב ורק לאחר מכן בוקר (ברכות ב.). לכן ראינו בס”ד להתחיל בסדר הנהגת הלילה, ויהי רצון ויהא השם יתברך בעזרנו לחזק לבבות לרחוק ולקרוב. שינה אשרי איש ירא את ה’, יכלכל דבריו במשפט, וישתדל … Read moreפרק האיש מתקדש

הקדמה

הקדמה בעמנו הקדוש ישנם כמה סוגי אנשים, יש הרוצים לקיים בעצמם “בתוך עמי אנוכי יושבת” (מלכים ב ד) – להיות עם כולם ובתוכם, ולא להיות שונים במעשים והנהגות מכלל הציבור, עמך בית ישראל.   וסוג זה של אנשים, צריכים להזהר שלא להמשך אחר מנהגים שאין רוח חכמים נוחה מהם, או חוסר מנהג במקום שצריכים לו, … Read moreהקדמה