אם יש אדם המרבה לדבר

אם יש אדם המרבה לדבר ויטרידך בדבריו ותתבטל בכך מדברי תורה, אל יהיה לך עסק עמו. לדְבר חסד ילך אדם, ואל יחוש לביטול תורה, כי יוכל להרהר בדרך.   לא יעסוק בצרכי ציבור אלא אם כן אין אחרים במקומו. ידאג אדם לבריאות גופו, אף שעל ידי כך מתבטל מעט מלימודו. מסכתות הנוהגות יותר למעשה, ויוכל … Read moreאם יש אדם המרבה לדבר

המחטיא את הרבים

המחטיא את הרבים, או מונעם לעשות מצוות, אם חלה אין מתפללים שיתרפא. ביום שמת תלמיד חכם, לא יצא לטיול. שכיב מרע יאמר או יכתוב צוואה מיד, ולא יאמר יש זמן, שמא אבריא, כי שמא ימות פתאום. חלום הבא על ענייני מצוות, אינו מעלה ולא מוריד. אין פוחתין בכבוד המת, ואין מצמצמין בצרכיו. הנושא מת או … Read moreהמחטיא את הרבים

פנינים יקרות מספר חסידים

אם הביא אדם את עצמו לידי חשד, ימחל לכל החושדים, כי הוא גרם. בברית עולם. מה שכתוב בספר חסידים שאביו שמחל על כבודו מחול בדיני אדם ולא בדיני שמים, זהו בדברים קשים אך דברים קלים מחול גם בשמים. מצוה שיש בה כפיית היצר, שווה יותר ממאה בלי כפייתו. יתחנן אדם על זרעו (ורווק על עצמו) … Read moreפנינים יקרות מספר חסידים

בתולדותיו

בתולדותיו – מעשה שכתוב בו כי על ידי ברכות בקול נעים זוכה לגן עדן. הרי שחשוב מאוד לברך בקול נעים. ר’ יהודה חסיד חיבר את שיר הכבוד “אנעים זמירות”. כמה פוסקים כתבו כי מי שאינו חש לדבריו, היו מקרים שנחלו מפלה וחוסר הצלחה.   צוואה   האומר דרך שחוק, עזות, גיזום, ליצנות, או כעס לעשות … Read moreבתולדותיו

ישוב הדעת

ישוב הדעת בכל הזדמנות יישב דעתו ויחשוב על מטרת בואו לעולם הזה, ועל ידי כך יתחזק בשמחה על שזוכה לשעה ושעות של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, וזוכה בטוב הנצחי – העולם הבא, ועל ידי כך – “הרצים יצאו דחופים בדבר המלך”, שיקבל חיזוק ודחיפה לעצמו לרוץ בדבר המלך – מלכו של עולם, להתמיד בעבודתו … Read moreישוב הדעת

אכילה

אכילה   מן הראוי הוא כי לפני כל תזונת הגוף יזין את הנפש, על ידי לימוד באיזה ספר שירצה לפני כל ארוחה (ר’ כה”ח סי’ קנז אות ח), וטוב שיהא ספר זה קבוע וילמדנו כסדר עד שיסיימוֹ ויתחיל ספר אחר, וכן הלאה, ובעלי נסיון בכך מעידים כי כבר עברו על כמה וכמה ספרים באופן זה, … Read moreאכילה

מצוות

מצוות   הנה טוב הדבר כי לפני כל מצוה יתגבר אדם במחשבות אהבה יראה ושמחה, ושעומד לקיים מצוה לכבוד השם יתברך שציוה לעשותה ולצאת בכך ידי חובתו, ויחשוב על הטעם שבגללו נצטוינו בזו המצוה, ויכוין בזה לעשות נחת רוח לפניו יתברך.   ויאמר נא ישראל לפני כל מצוה: “לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה” (- … Read moreמצוות

ספרים

ספרים   מי האיש הירא, יתמיד לימודו בתורה ברציפות עד כמה שרק אפשר, ויזהר מיצר הרע הממציא כל מיני עניינים לאדם בכדי שיתבטל מלימודו, ופעמים ממציא אף מצוות ממש שנמשך מקיומן ביטול תורה.   [- במקום שאין לבטל תורה, ואמנם, יש מצוות שחייב לבטל תורה בכדי לקיימן, והכלל הוא כי כל מצוה שאינה חיובית לאדם … Read moreספרים

בין אדם לחברו

בין אדם לחברו   שמועה שמענו, כי נשאל פעם הגאון ה”חזון איש” זצ”ל, באם היתה לו אפשרות לבקש משאלה אחת שבודאי תתקיים – מה היה מבקש, ולא בקשר לכלל ישראל, אלא באופן פרטי. ענה ואמר כי משאלתו היא לעבור את העולם הזה מבלי לפגוע באף יהודי (ועיין בקונטרס “עץ החיים” שבסוף ס’ “נפש החיים” הנד”מ, … Read moreבין אדם לחברו

יגיע כפיך

יגיע כפיך   נאמר בספר איוב (פרק ה) “אדם לעמל יולד”, ואמרו חז”ל: זכה – עמל תורה, לא זכה – עמל הארץ (עבודת כפיים) בעסקי הפרנסה, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה (ב”ר פי”ג סי’ ז). ע”כ.   והנה, גם מי שהוצרך לעסוק בפרנסה, אם יהא משאו ומתנו באמונה (ר’ שבת לא.) – אשרי חלקו. ומהו … Read moreיגיע כפיך