ספרים

ספרים

 

מי האיש הירא, יתמיד לימודו בתורה ברציפות עד כמה שרק אפשר, ויזהר מיצר הרע הממציא כל מיני עניינים לאדם בכדי שיתבטל מלימודו, ופעמים ממציא אף מצוות ממש שנמשך מקיומן ביטול תורה.

 

[- במקום שאין לבטל תורה, ואמנם, יש מצוות שחייב לבטל תורה בכדי לקיימן, והכלל הוא כי כל מצוה שאינה חיובית לאדם עצמו ("אינה בגופו") ויכולה להעשות על ידי אחרים, אין לבטל תורה כדי לקיימה (ר' שו"ע יו"ד סי' רמו סע' יח ומשנ"ב סי' רנ שעה"צ סק"ט), כי "תלמוד תורה כנגד כולם" (פאה א).

 

אך מצוה שבגופו כקריאת שמע, תפלה, תפילין וכד' או שאינה יכולה להעשות על ידי אחרים – צריך לבטל תורה כדי לקיימה].

 

וכך יוכל לעבור ולטייל בספרים רבים בכל מקצועות התורה, מקרא, משנה, גמרא בבלי וירושלמי, פוסקים ראשונים ואחרונים, מדרשים, זוהר וכו'.

 

ואת ספרי היסוד הללו כל בית ישראל לומדים, והם המאחדים את כל בית ישראל. אך בעניין ספרי המוסר, כל אחד ועניינו, יש שמתחזק מסוג כזה של ספרי מוסר, ויש שמתחזק מסוג אחר, ועל כך אמרו חז"ל (ע"ז יט.) "אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ".

 

ובכל זאת, לא אחשׂוך פי מלהציע, להרוצה להתקדש, סוג ספרי מוסר שהחיזוק הנובע מלימודם הוא יוצא דופן, ומותאם במיוחד לדור זה, חיזוק בתורה, תפלה, אמונה, תמימות, אהבה, יראה וכו' וכו', הלא המה ספרי הרב הקדוש הצדיק ר' נחמן מברסלב זיע"א וספרי תלמידיו הקדושים זצ"ל.

 

וכבר בא חכם, הורה גב"ר (גברא רבא), הוא הגה"צ ר' אליהו לאפיאן זצ"ל (בעל ספר "לב אליהו", ומגדולי בעלי המוסר בדורות האחרונים), שאמר על ספרים אלו, "אלו הם ספרי המוסר האמתיים" (הו"ד בס' "שבחו של צדיק" עמ' כא).

 

כי באמת, הרוצה לראות את האור כי טוב, ימצא חן ושכל טוב ויראת שמים אמתית בספרי חסידות ברסלב, המלאים באמונה פשוטה ותמימה הבנויה על חכמה עצומה, וכאשר עיניך תחזינה מישרים.

סגור לתגובות.