אם יש אדם המרבה לדבר

 • אם יש אדם המרבה לדבר ויטרידך בדבריו ותתבטל בכך מדברי תורה, אל יהיה לך עסק עמו.
 • לדְבר חסד ילך אדם, ואל יחוש לביטול תורה, כי יוכל להרהר בדרך.

 

 • לא יעסוק בצרכי ציבור אלא אם כן אין אחרים במקומו.
 • ידאג אדם לבריאות גופו, אף שעל ידי כך מתבטל מעט מלימודו.
 • מסכתות הנוהגות יותר למעשה, ויוכל ללמד לאחרים להלכה, קודמות לאחרות.
 • השר תשבחות להשם יתברך במטרה לשמח עצוב גרידא, רע בעיני השם יתברך, שמשתמש בעבודת השם יתברך.

 

 • יתפלל חסיד על אשה חסידה, ואל יחוש על העושר, כי הוא לפי המעשים.
 • כשאדם גומר מלאכה גדולה, צריכה ברכה.
 • מי שאין מחזיק טובה לנותן לו מתנה, גם לא יברך להשם יתברך על זה.
 • יבקש אדם שיזמין לו השם יתברך צרכיו בלא חטא.
 • עדיף לבנות בית מדרש שלומדים בו להלכה, מאשר לפלפול, ואין תוכם כברם.
 • כל מה שיחיד נהנה מחברו ואין רצון חברו בזה, הרי זה כאוכל מן הגזל.
 • יש להיזהר שאף נענועי הראש לאות הן או לאו, יהיו אמת.
 • הרוצה להיות דובר אמת בלבבו, אם גמר דבר במחשבתו, ירשמהו, שלא ישכח ויחל דברו.
 • בזמן הזה לא נשבעים אף על מצוה.

 

 • לא יאמר לחברו דבר שיהיה ובאמת אין זה ברור, כי תלוי באחר ולא בו, כגון לך שאל חכם פלוני וראה שיאמר לך כמו שאמרתי.
 • אף על פי שאמרו שמותר לשנות מפני ענוה, איש אמת לא ישנה, אלא ישתוק או ישנה נושא.
 • אף שאין לגנות מיקח רע של חברו, מכל מקום לתקנתו מותר, וכגון שיחזירנו או ימכרנו מיד.

 

 • אם יכול אדם להתפרנס משל עצמו, לא יקח מאחרים, שיש אנשים שהנוטלים מהם אינם רואים סימן ברכה.
 • כסף של צרי עין, הנוגע בו (משתמש בו או מקבל מהם) ירד מנכסיו.
 • ברית עולם. יש אומרים שכל מקום שכתוב "אין רוח חכמים נוחה הימנו" איסורא איכא.
 • מי שלא נתקוטט עם חברו, ועכשיו נתקוטט, מה שיספר עליו אל תאמין לו.
 • מה שכתוב החושד בכשרים וכו', זהו בחושד בפה, אך בלב ויזהר ממנו, מותר.
 • רשע בן צדיק לא יקראוהו על שם אביו, כגון לעשיו בן יצחק יקראו עשיו בן נמרוד.
 • הלהיטות אחר החדשות, מסירה את לב האדם מן התורה.
 • מקום שהנשים בין אנשים, הרהורים מצויים שם, ולא יתכן לברך שהשמחה במעונו.

 

 • לא יסתכל בפני הכועס, כי מצטער בכך, ויפרעו מהמסתכל, ועוד, ששוכח תלמודו.
 • אדם הטורח בעולם הזה בלימוד, ואין לו לב להבין, במתיבתא דרקיעא יהיה לו.
 • יש מלאכים מיוחדים לפרוע מהפוגם בקדושת שבת, הן בחילול והן בחוסר כבוד.
 • אין המזיקין מתגרים אלא במתגרה בהם.

סגור לתגובות.